ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เก็บค่าชลประทานห้วยเสนง

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเป็นทางน้ำ ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง(ฉบับที่4) พ.ศ.2518 และมาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ

อกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจากกิโลเมตรที่0.000ในท้องที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงกิโลเมตรที่16.700ในท้องที่ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่